Vrste osiguranja

ACB za svoje klijente (pravna i fizička lica) organizuje osiguranja svih vrsta, od kojih ističemo:

Neživotna osiguranja

 • Imovinska osiguranja po principu „All Risk“ osiguranja (osiguranjem su pokrivene sve štete na imovini, osim od rizika navedenih u isključenjima)
 • Imovinska osiguranja po principu imenovanovih rizika:
  • osiguranje od požara, eksplozije, udara groma, oluje, zemljotresa, poplave, bujice i visoke vode, izliva vode iz instalacija, ... (paket „požarnih“ rizika)
  • osiguranje mašina od loma (kvarova i spoljnih i unutrašnjih mehaničkih i električnih uticaja)
  • osiguranje provalne krađe i razbojništva
  • osiguranje loma stakala
  • osiguranje računarske opreme po paketu „kombinovanog osiguranja računara“
  • osiguranje pokretne tehnike
  • osiguranje finansijskih gubitaka (izgubljena dobit, fiksni troškovi) usled prekida rada do koga je došlo ostvarenjem osiguranog imovinskog rizika
  • osiguranje objekata u izgradnji / montaži od svih rizika
  • sva ostala imovinska osiguranja
 • Osiguranja odgovornosti prema trećim licima (za štete po zdravlje i na imovini trećih lica, nastale aktivnostima osiguranika)
  • opšta odgovornost iz delatnosti
  • odgovornost poslodavca prema zaposlenima
  • odgovornost za proizvode za nedostatkom
  • profesionalna odgovornost (za štete usled propusta u pružanju usluga - advokati, lekari, inženjeri I drugo)
  • odgovornost rukovodilaca i članova uprave
  • odgovornost za klinička ispitivanja
  • ostale vrste osiguranja odgovornosti
 • Osiguranja robe u transportu
 • Osiguranje motornih vozila (auto odgovornost i auto kasko)
 • Osiguranje plovnih objekata i letelica (odgovornost i kasko)
 • Osiguranje potraživanja
 • Cyber osiguranje
 • Osiguranje lica :
  • od posledica nesrećnog slučaja (smrt, invaliditet)
  • Kolektivno osiguranje od profesionalnih oboljenja
  • dobrovoljna zdravstvena osiguranja (osiguranje težih bolesti i hirurških intervencija, privatno zdravstveno osiguranje,…)
 • Sva ostala neživotna osiguranja

Životna osiguranja

 • Mešovito osiguranje života – za slučaj smrti i doživljenja: osiguranje sa elemetom štednje – obezbeđenje osiguranika ili korisnika osiguranja, uz pripisanu dobit (sa ili bez uključenja dodatnih osiguranja invaliditeta i/ili težih bolesti)
 • Riziko – obezbeđenje korisnika osiguranja samo za slučaj smrti osiguranika
 • Stipendijska osiguranja za decu
 • Ostala životna osiguranja

Društvo za posredovanje u osiguranju ACB d.o.o.

Francuska 37, I sprat, 1000 Beograd, Srbija

Telefon: +381.11.7854600
Email: office@acb.rs
Linkendin>>>

aon corespodent