Zaštita podataka o ličnosti / “GDPR”

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI (fizička lica) U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) Društvo za posredovanje u osiguranju “ACB” doo Beograd, Francuska 37 (u daljem tekstu: Društvo) pruža sledeće informacije u vezi sa postupanjem po ovom osnovu, kako sledi:

Društvo prikuplja lične podatke ugovarača osiguranja/osi­guranika:

Lično od ugovarača osiguranja/osiguranika, na osnovu pristanka, prilikom obavljanja aktivnosti posredovanja u cilju omogućavanja dobijanja ponude od osiguravača i/ili reosiguravača (u slučajevima predviđenim zakonom) radi zaključenja ugovora o osiguranju, kao i u toku trajanja ugovora o osiguranju ili po na­knadnom zahtevu odabranog osiguravača/reosiguravača ukoliko se utvrdi potreba za dopunom dokumentacije u vezi sa pribavljanjem ponude ili već zaključenim ugovorom o osiguranju tokom njegovog trajanja.

Svrha obrade, pravni osnov i rok čuvanja

Sve lične podatke ugovarača osiguranja/osiguranika Društvo obrađuje u svrhu pribavljanja ponude od osiguravača i/ili reosiguravača, kada je to predviđeno zakonom, radi zaključivanja ugovora o osiguranju. Obrada podataka se vrši u okviru registrovane delatnosti Društva sve u skladu sa članom 12 . Zakona o zaštiti podaka o ličnosti i članom 94. Zakona o osiguranju. Podaci koji se obrađuju u ovu svrhu čuvaju se, u skladu sa zakonom, tokom čitavog traja­nja ugovora o osiguranju u čijem posredovanju je Društvo učestvovalo i 10 godina posle isteka ugovora o osiguranju.

Kao obveznik po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma

Društvo obrađuje i lične podatke ugovarača osiguranja/osiguranika/korisnika osiguranja, punomoćnika, zakonskog zastupnika i stvarnog vlasnika ugovarača osiguranja koje je pravno lice, u svrhu ispunjenja obaveza propi­sanih ovim Zakonom.

Podaci koji se obrađuju u ovu svrhu čuvaju se, u skladu sa propisima, najmanje 10 godina.

Pristup i prenos podataka

Sve podatke o ličnosti Društvo razmenjuje sa svojim zaposlenima koji po prirodi svoga posla moraju imati pristup tim podacima, osiguravačima i reosiguravačima u cilju ispunjenja obaveza iz registrovane delatnosti posredovanja u osiguranju, odnosno pribavljanja ponude radi zaključenja ugovo­ra o osiguranju i trećim licima koja po zakonu moraju imati pristup tim podacima (Narodna Banka Srbije, Uprava za sprečavanje pranja novca i drugi državni organi, eksterni revizori, sudovi i dr.). Društvo podatke ne iznosi van teritorije Republike Srbije.

Bezbednost podataka

Sve podatke koje obrađuje Društvo čuva u elektronskom obliku i fizički i iste čuva kao poslovnu tajnu, uz primenu svih raspoloživih tehničkih i organizacionih mera zaštite podataka, u skladu sa zakonom i svojim internim aktima. Zgrada u kojoj se prostorije Društva nalaze obezbeđena je video nadzorom i poseduje fizičko obezbeđenje 24/7. Podaci se nalaze na računarima zaposlenih u prostorijama Društva. Pristup pojedinačnim računarima je obezbeđen šifrom, koja se menja na svakih mesec dana, a računari zaposlenih u sektorima Društva nemaju mogućnost priključivanja eksternih memorija, izuzev direktora i zamenika direktora. Podaci su dostupni na zajedničkom disku sa ograničenim pravom pristupa licima sa posebnim ovlašćenjima u Društvu.

Prava u vezi s obradom podataka

Ugovarač osiguranja/osiguranik ima sva zakonska prava u pogledu obrade ličnih podataka, a to su: pravo na pristup, ispravku od strane Društva, dopunu i brisanje podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor Povereniku i pravo na prenosi­vost podataka. Ukoliko je ugovarač osiguranja/osiguranik dao saglasnost za obradu podataka o ličnosti, tu sagla­snost može opozvati u svakom trenutku u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Opoziv saglasnosti neće uticati na dopuštenost obrade na osnovu saglasnosti pre opoziva.

Ukoliko ugovarač osiguranja/osiguranik smatra da je obrada podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i za­štitu podataka o ličnosti na obrascu obaveštenja o povredi podataka o ličnosti i načinu obaveštavanja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti o ("Službeni glasnik RS", br. 40/2019 ):

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, adresa: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Tel: +381 11 3408 900

Podaci ugovarača osiguranja/osiguranika se ne prenose u drugu državu.

Društvo je dužno da licu na koje se podaci odnose na njegov zahtev dostavi kopiju podataka koje obrađuje.

Društvo može da zahteva naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva lice na koje se podaci odnose a ako se zahtev za kopiju dostavlja elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako je lice na koje se podaci odnose zahtevalo drugačije dostavljanje.

Kontakt

Za sva pitanja koje se tiču prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti ili ukoliko dođe do kršenja prava i/ili saznanja o radnji koja bi dovela do kršenja prava o ličnosti obaveštenje je moguće poslati usmenim i pisanim putem na sledeće :

  • telefon Društva : +381.11.7854600

kontakt osoba u ime Društva za primenu propisa o zaštiti podataka o ličnosti: Imenovano lice za zaštitu podataka o ličnosti

  • e-poštom: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
  • poštom: Društvo za posredovanje u osiguranju “ACB” doo Beograd (Stari grad) Francuska 37.

U Beogradu, 21.08.2019.godine

Dragan Odžaklijević, direktor

Društvo za posredovanje u osiguranju ACB d.o.o.

Francuska 37, I sprat, 1000 Beograd, Srbija

Telefon: +381.11.7854600
Email: office@acb.rs
Linkendin>>>

aon corespodent