Pitanja i Odgovori

P: Da li posrednici i zastupnici u osiguranju suštinski rade isti posao?

O: Ne. Posrednici u osiguranju rade u interesu klijenta i nezavisni su od osiguravača, sa kojima sarađuju na plasmanu rizika u osiguranje za svoje klijente. Posrednici imaju i savetodavnu ulogu i nivo znanja koji moraju da poseduju je znatno veći od zastupnika (kao što je i za licencu NBS potrebna veća stručna sprema i složenija pitanja na ispitu).

Zastupnici u osiguranju predstavljaju osiguravajuću kuću i prodaju njene standardizovane proizvode.

P: Zašto posrednici u osiguranju moraju biti osigurani za greške i propuste, a zastupnici ne?

O: Zato što posrednici rade nezavisno od osiguravača i imaju odgovornost za finansijsku štetu koju klijent može pretrpeti zbog grešaka i propusta u smislu davanja saveta, definisanja potreba za osiguranjem i sl. Pošto zastupnici reprezentuju društvo za osiguranje, ono odgovara za moguće greške i propuste zastupnika kojima su ukazali poverenje.

P: Zvuči nelogično da posrednici u osiguranju rade za klijenta a dobijaju nadoknadu kroz proviziju ugovorenu sa osiguravačem. Da li je ovo princip i u drugim zemljama?

O: Provizija posrednika u osiguranju je uključena u ukupnu premiju osiguranja, odnosno u onaj njen deo koji se odnosi na režijske / administrativne troškove koje osiguravač svakako ima (dakle ne u tehničku premiju koja služi za formiranje fondova za isplatu šteta). Pošto posrednik preuzima deo poslova osiguravača pri ugovaranju osiguranja (prikupljanje podataka, definisanje pokrića / limita), stiče pravo na proviziju srazmernu obavljenom poslu. Naravno, posrednika može platiti i klijent, u kom slučaju ne može uzeti proviziju od osiguravača.

Za razliku od nekih drugih brokera osiguranja, ACB svojim klijentima uvek ističe da je naša usluga za njih prividno besplatna, jer se svaki broker osiguranja nadoknađuje iz premije koju njegov klijent plati osiguravaču.

U većini zemalja je na snazi prvi princip nadoknade posrednika u osiguranju.

P: Kako da znamo da je premija osiguranja koju nam prezentuje posrednik konkurentna, odnosno niža u odnosu na ponudu osiguravača?

O: Standardna odredba koju svaki profesionalni broker (kao „veliki kupac“ osiguranja) ugovara sa društvom za osiguranje je da premija osiguranja koja se za određenog klijenta ponudi brokeru osiguranja ne može biti veća od samostalno date ponude osiguravača.

Iako ćete u praksi od pojedinih osiguravača čuti upravo suprotno, možete biti uvereni da su takvi navodi suprotni ugovorima i da mogu biti predmet i pravnih radnji od strane brokera.

P: Da li posrednik učestvuje i u realizaciji odštetnih zahteva?

O: Da, zakonska obaveza posrednika u osiguranju je da klijentu pomogne u realizaciji odštetnih zahteva. To se najčešće ogleda u savetodavnoj ulozi posrednika, poštovanju rokova prijave šteta i drugoj pomoći tehničke prirode, ali ne i u administriranju odštetnih zahteva.

Društvo za posredovanje u osiguranju ACB d.o.o.

Francuska 37, I sprat, 1000 Beograd, Srbija

Telefon: +381.11.7854600
Email: office@acb.rs
Linkendin>>>

aon corespodent