Novina na domaćem tržištu osiguranja!

Društvo za posredovanje u osiguranju ACB d.o.o. je uvelo novinu na domaćem tržištu osiguranja: jedinstveni kanal za pružanje informacija i zaključivanje životnih osiguranja.

Ova novina pruža mogućnost da, na osnovu individualnih interesovanja i potreba za životnim osiguranjima, zainteresovani pojedinci mogu kontaktirati ACB kao profesionalnog brokera osiguranja i dobiti ponude nekoliko renomiranih osiguravača životnog osiguranja za zaključivanje životnog osiguranja u potpunosti prema ličnim potrebama i preferencama.

Razlike u ponudama životnog osiguranja između domaćih osiguravača su sve prisutnije, kako u pogledu širine pokrića i uključenih rizika, tako i osiguranih suma i drugih pogodnosti. Takođe, raznovrsnost proizvoda i novi rizici koji se mogu zaključiti kod domaćih osiguravača zainteresovanim licima stvaraju potrebu da se o konkretnom životnom osiguranju opredele i odluče tak nakon uvida u ponude nekoliko osiguravača. Lične preference ugovarača osiguranja (iznos opredeljenih sredstava za životno osiguranje, osiguranje sa štednjom ili bez nje, sa uključenim rizicima za invaliditet i/ili težim bolestima, stipendijska osiguranja za decu,…) su bitan element u životnom osiguranju; ACB svojim klijentima pruža mogućnost da polisa životnog osiguranja koju zaključe bude u potpunosti u skladu sa stvarnim željama i potrebama.

Dosadašnji način prodaje životnih osiguranja je podrazumevao direktan kontakt između osiguravača (ili agenta životnog osiguranja, koji po pravilu radi samo za jednog osiguravača i u njegovom interesu) i prezentiranje ponude samo jednog osiguravača. Naša prednost se ogleda ne samo u objektivnom sagledavanju ponuda osiguranja, uvažavanju ličnih preferenci ugovarača osiguranja, već i u uštedi vremena i novca prilikom zaključenja životnog osiguranja.

Stoga je za sva zainteresovana lica ACB pravo mesto za informacije i zaključivanje životnog osiguranja, jer pruža mogućnost istovremenog pristupa ka nekoliko osiguravača. Takođe, naša nezavisnost od osiguravajućih kuća i rad za klijenta a ne za osiguravača, kao i velika kupovna moć (koja se ogleda u našem velikom portfelju, na osnovu koga osiguravači našim klijentima daju dobre ponude i uslove osiguranja), pružaju dodatnu prednost i sigurnost za naše klijente da će zaključeno osiguranje biti u skladu sa željama / potrebama i najpovoljnijim tržišnim uslovima.

Za sve informacije i upite vezane za životna osiguranja, možete nas kontaktirati preko dela Kontakt naše Internet prezentacije.

Društvo za posredovanje u osiguranju ACB d.o.o.

Francuska 37, I sprat, 1000 Beograd, Srbija

Telefon: +381.11.7854600
Email: office@acb.rs
Linkendin>>>

aon corespodent